Jørgen Dragsdahl Foreningen

 

Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl » Om foreningen

Om foreningen

Vedtægter for ”Støtteforeningen for Jørgen Dragsdahl”

Foreningens formål og virke

Foreningen er stiftet d. 28. juni 2010

Foreningens hjemsted er København

Foreningens adresse er c/o Forlaget Vandkunsten. Lindgreens Alle 20 C, 2300 København S. Tel: 3297 1474. info@forlagetvandkunsten.dk

Foreningens formål er i videst muligt omfang at sikre, at journalist Jørgen Dragsdahl ikke lider et økonomisk tab i forbindelse med injuriesagen mod professor Bent Jensen.

Foreningen opfylder sit formål ved indsamling af penge efter de bestemmelser, som gælder herfor.

Foreningen kan ikke optage lån eller på anden måde gældsætte sig, og har alene de midler til rådighed, som fremkommer ved indsamling og medlemskontingent. Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

Foreningen har ingen lønnede medarbejdere.

Medlemskab

Foreningen kan optage enhver, som støtter foreningens formål.

Medlemskontingent fastsættes af foreningens generalforsamling.

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i juli måned på en dato, som fastsættes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer.

Indkaldelsen skal være ledsaget af et revideret årsregnskab samt en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Årsberetning ved foreningens formand
  3. Regnskab
  4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  5. Valg af to revisorer udenfor foreningen.
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes såfremt det ønskes af bestyrelsen eller hvis 50% af medlemmerne fremsætter ønske herom.

Vedtægtsændringer

Ændringer i foreningens vedtægter kan alene finde sted på en generalforsamling med mindst 2/3 flertal.

Foreningens ophør

Foreningen ophører når dens formål er opfyldt. Overskydende midler ved foreningens ophør skal tilfalde PEN*s arbejde for forfulgte journalister i Rusland eller tilgrænsende republikker.